دعوت به همکاری
مشخصات فردی
         
نام و نام خانوادگی: *   نام پدر: *
تاريخ تولد: *   محل تولد: *
دين:      
جنسيت: مذکر مونث      
وضعيت تاهل: مجرد متاهل      
وضعيت نظام وظيفه (ويژه آقايان)
         
انجام شده        
معاف، نوع معافيت: تحصيلی کفالت خريد خدمت
  پزشکی؛ علت:
  سايـر؛ تـوضيح:
اطلاعات تماس
         
نشانی کامل: *
کد پستی:      
تلفن منزل: *   تلفن همراه:
تلفن محل کار:   تلفن ضروری: *
پست الکترونيک: *      
وضعيت تحصيلی
         
آخرين مدرک تحصيلی: *   رشته تحصيلی *
نام واحد آموزشی: *   معدل: *
تاريخ اخذ مدرک: *      
تسلط به زبان خارجی
      خواندن نوشتن ادراک مکالمه
زبان خارجی: *   *
دوره‌های گذرانيده شده (دوره‌های تخصصی و فنی)
         
عنوان دوره آموزشی:   محل آموزش: مدت آموزش:
عنوان دوره آموزشی:   محل آموزش: مدت آموزش:
عنوان دوره آموزشی:   محل آموزش: مدت آموزش:
آشنائی با نرم‌افزارهای عمومی کامپيوتری
         
نام نرم‌افزار:   ميزان تسلط: *
نام نرم‌افزار:   ميزان تسلط: *
نام نرم‌افزار:   ميزان تسلط: *
سوابق شغلی
         
نام محل کار عنوان شغلی از تاريخ تا تاريخ تمام وقت بيمه حقوق دريافتی علت قطع همکاری
با توجه به رشته تحصيلی و تخصص‌هايتان، در چه زمينه‌هائی مايل به همکاری هستيد؟
         
*
حقوق و مزايا
حقوق درخواستی: در صورت تمايل مبلغ مورد نظر را درج کنيد
ساير انتظارات:
توجه: كليه اطلاعات ارسالی شما محرمانه تلقی خواهد شد و تنها در صورت درخواست شركتهای همكار برای معرفی نيرو اگر جنابعالی حائز شرايط مورد نظر باشيد، تنها بخشی از اطلاعات تماس شما در اختيار آنها قرار خواهد گرفت.