قطعات توربین های گازی
نازل ردیف اول توربین GE- F5

نازل ردیف اول توربین GE- F5

تعداد قطعات تشکیل شده:۶۱۸جنس نازل:سوپر آلیاژ پایه کبالت FSX-414وزن:۳۰۰ کیلو گرمپوشش:...

 
نازل ردیف دوم توربین GE- F5

نازل ردیف دوم توربین GE- F5

تعداد قطعات تشکیل شده : ۲۳۷جنس نازل: سوپر آلیاژ پایه آهن – نیکل N155وزن : ...

 
 
نازل رديف دوم توربین گازی BBC Type 9

نازل رديف دوم توربین گازی BBC Type 9

جنس نازل: سوپر آلیاژ پایه نیکلIN-939وزن :۲/۲کیلو گرمپوشش : داردمجاری هوا خنک :ندارد...

 
نازل رديف سوم توربین گازی BBC Type 9

نازل رديف سوم توربین گازی BBC Type 9

جنس نازل: سوپر آلیاژ پایه نیکل IN-939وزن : ۱/۵ کیلو گرمپوشش : نداردمجاری هوا خنک ...

 
نازل رديف چهارم توربین گازی BBC Type 9

نازل رديف چهارم توربین گازی BBC Type 9

جنس نازل: سوپر آلیاژ پایه نیکل IN -738LCوزن :۴/۵ کیلو گرمپوشش : نداردمجاری هوا خنک ...